Committee


EXECUTIVE COMMITTEE (19/20)

President
Vice President

Jacquelyn Foo Chuan Wei
Cassandra Chen Zi Lin

Secretary
Treasurer

Gillian Lim Jia Yin
Ang Swee Ngee

Music Librarian
Logistics

Ryan Foo Fong Ee
Kenny Chia

Publicity
Welfare & Quarter Mistress

Glenda Cheong Yu Qian
Amanda Goh Li Ting

Ethan Mark Chia

 


 EXECUTIVE COMMITTEE (18/19)

President
Vice President

Jacquelyn Foo Chuan Wei
Cassandra Chen Zi Lin

Secretary
Treasurer

Gillian Lim Jia Yin
Ang Swee Ngee

Music Librarian
Logistics

Ryan Foo Fong Ee
Leong Sih-Zau

Publicity
Welfare & Quarter Mistress

Lee Pei Jing
Amanda Goh Li Ting